Producenci
Nowości
Torebka podsiodłowa Selle Royal 0.6L
Torebka podsiodłowa Selle Royal 0.6L
86,60 zł 73,61 zł
szt.
Torebka podsiodłowa Selle Royal 2L
Torebka podsiodłowa Selle Royal 2L
86,60 zł 73,61 zł
szt.
Torebka podsiodłowa Selle Royal 1.2L
Torebka podsiodłowa Selle Royal 1.2L
86,60 zł 73,61 zł
szt.
Promocje
Pedały platformowe Crank Brothers Stamp 1 małe żółte
Pedały platformowe Crank Brothers Stamp 1 małe żółte
199,00 zł 161,79 zł
par.
Koszyk bidonu Elite Prism Titanium lewy czarny
Koszyk bidonu Elite Prism Titanium lewy czarny
69,00 zł 56,10 zł
szt.
Pedały Dartmoor Stream Pro sand storm
Pedały Dartmoor Stream Pro sand storm
270,24 zł 219,71 zł
par.
Kask Cairn Kustom Powder Pink
Kask Cairn Kustom Powder Pink
147,90 zł 120,24 zł
Kask Fox Rampage blk/blk
Kask Fox Rampage blk/blk
699,00 zł 568,29 zł
Elite Bidon Cage T-Race Carbon, Soft Touch
Elite Bidon Cage T-Race Carbon, Soft Touch
120,00 zł 97,56 zł
szt.
Zest. Ham Tarcz Tył MT401 1700 mm
Zest. Ham Tarcz Tył MT401 1700 mm
237,00 zł 192,68 zł
szt.
Bagażnik Topeak MTX Super Tourist czarny sprężyna
Bagażnik Topeak MTX Super Tourist czarny sprężyna
199,90 zł 162,52 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
x
weź
RABAT*
2%

Dlaczego warto się zarejestrować?

Dzięki rejestracji otrzymasz od rabat na każdy produkt w naszym sklepie internetowym w wysokości 2%. Zachęcamy do korzystania z oferty. Dodatkowo będziesz zawsze na bieżąco informowany odnośnie nowych produktów i promocji. Zarejestruj i przekonaj się!

* promocje nie łączą się ze sobą
Karta rabatowa
Karta Rabatowa SPORT-PROFIT

TAX FREE Zwrot VAT dla podróżnych

Zwrot do 23% od wartości zakupionych w www.sportprofit.pl towarów

1.    Kto może otrzymać  zwrot VAT

 1. Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza  terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania  zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
 2. Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku  wynosi 200,00 pln.
 3. Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
 4. Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

2.   Zakupy w sklepie stacjonarnym

 1. Gdy robisz zakupy w sklepie poproś sprzedawcę o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free For Travellers / Tourists (Tax Free).
 2. Okaż sprzedawcy paszport i dokument tożsamości (jeśli posiadasz) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium  Unii Europejskiej.
 3. Zadeklaruj formę zwrotu podatku:  gotówka lub przelew.
 4. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.

3.    Złożenie zamówienia  przez sklep internetowy i odbiór w naszym sklepie stacjonarnym.

 1. Przy zamawianiu przez sklep www.sportprofit.pl, napisz w polu ‘Uwagi’ prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.
 2. Gdy odbierasz zakupiony towar w sklepie okaż sprzedawcy dokument tożsamości , sprzedawca potwierdzi zgodność danych. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.
 3. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free. Gdy chcesz zamówić towar przez internet i odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dot. daty i miejsca odbioru zamówienia.

4.     Urząd Celny

 1. Gdy opuszczasz teren  Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
 2. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU  Tax Free For Tourists  OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

5.    Zwrot podatku VAT

 1. Jeśli chcesz odebrać  zwrot w gotówce zgłoś  się do naszego sklepu we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 32
 2. Przekaż  sprzedawcy  zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists   wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy  dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.
 3. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz także przesłać  dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego paragonem na adres:  Sport-Profit Piotr Czerwiński Spółka Jawna 50-218 Wrocław, ul. Pomorska 32, Polska.
 4. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych  od daty otrzymania przez Sport-Profit Piotr Czerwiński Spółka Jawna dokumentu Tax Free For Tourists.
 5. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, Sport-Profit Piotr Czerwiński Spółka Jawna nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/Klienta.
 6. O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
 7. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%.
 8. Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego  www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane  w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn.  Zm).


Tax Free for Tourists

   

 
 

 

Tax refund of up to 23 % of the value of goods purchased at www.sportprofit.pl

1. Who can claim VAT Refund?

 1. Tourist who is a resident of countries outside of the European Union is eligible to VAT refund on purchased goods.
 2. Minimum purchase amount, including VAT, entitling to obtain tax refund is PLN 200.00.
 3. In order to obtain VAT refund, goods must be taken outside the territory of the EU in original package in hand luggage, what must be confirmed by a customs officer.
 4. The goods must be taken outside the territory of the European Union at the latest by the last day of the third month following the month in which goods have been purchased.

2. (Tax free) Shopping in store

 1. When doing shopping in store, ask the shop staff for issuing a Tax Free For Tourists Form.
 2. Show to shop staff your passport or national ID card proving your residence outside the territory of The European Union.
 3. Declare the way of a tax refund: cash or  bank transfer
 4. If you want to receive a tax refund by a bank transfer, give to a shop staff the full details of the bank: name of the bank, address, IBAN bank account number and SWIFT number.

3. Ordering on line and picking up goods in our store.

 1. When ordering on line at our store www.sportprofit.pl, in section „Uwagi” (“Remarks”) enter your request  for issuing a Tax Free Form.
 2. When collecting purchased goods, show to a shop staff your passport or ID card and a shop staff will confirm the conformity of data. If you want to receive tax return to your bank account, provide full details of the bank: name of the bank, address, IBAN bank account number and SWIFT number.
 3. Purchased goods together with Tax Free Form cannot be sent outside the territory of Poland. If you want to order goods online and collect ordered goods in other location than the address of our store (for example in the hotel), please contact us in order to agree the details concerning date and place of collecting the order.

4. Customs Office

 1. When leaving the territory of the EU, show purchased goods in original package together with the Tax Free form with the attached  receipt, your passport or national ID card to a customs officer.
 2. Remember: Absence of Customs Officer Stamp on the Tax free For Tourists Form means no possibility for tax refund.

5. VAT Refund

 1. If you want to collect a tax refund in cash, visit our shop in Wrocławiu ul. Pomorskiej 32, Poland
 2. Give to a shop staff the Tax Free For Tourist Form, together with attached original cash receipt, approved by a customs officer and show your ID – a shop staff will confirm conformity of data contained in the Tax Free For Tourist Form.
 3. If you have requested a tax refund to the bank account, you also may send a Tax Free For Tourists Form together with the attached cash receipt to the address: Sport-Profit Piotr Czerwinski Spolka Jawna 50-218 Wroclaw, ul. Pomorska 32, Poland.
 4. Refund to the bank account will be made within 7 (seven) business days from the date of receipt of the Tax Free For Tourists Form by Sport-Profit Piotr Czerwinski Spolka Jawna
 5. VAT refund is made in Polish Zloty (PLN). In case of refund to the bank account Sport-Profit Piotr Czerwinski Spolka Jawna is not responsible for any extra charges for receiving foreign bank transfer charged by the bank of the recipient of the transfer / client.
 6. You may claim for tax refund within 10 months from the date of taking goods outside the territory of the European Union.
 7. The basic VAT rate in Poland is 23%.
 8. Tax Free sale is being registered in dedicated customs IT system www.granica.gov.pl/TaxFree by shop. Declared data will be verified while crossing the border of UE.

In Poland, rules concerning VAT refund for foreign travelers are regulated by the Act of 11 March 2004 on the tax on goods and services - Section XII, Chapter 6, Art. 126-130 (J. L. No. 54, item 535 as amended)


Tax Free for Турист

 

 

 

или возврат до 23%  от стоимости товаров приобретенных в www.sportprofit.pl

1. Кто может получить возврат НДС (VAT)

 1. Tурист постоянно проживающий не на территории Европейского Союза имеет право получить возврат налога НДС за приобретенный товар.
 2.  Для получения возврата НДС минимальная сумма стоимости покупок вместе с налогом НДС должна составлять 200 злотых.
 3. Чтобы получить возврат налога НДС товар должен быть вывезен за пределы Европейского Союза в неповрежденной упаковке, в личном багаже и этот факт должен быть подтвержден таможенником.
 4. Вывезение приобретенного товара за пределы Европейского Союза должно наступить самое позднее в последний день третьего месяца, следующего после месяца, в котором товар был приобретен.

2. Приобретение в магазине

 1. Когда приобретаете товар в магазине – попросите продавца заполнить формуляр возврата налога Tax Free For Tourists (Tax Free).
 2. Предъявите продавцу документ, удостоверяющий вашу личность и постоянное место проживания за пределами Европейского Союза.
 3. Выберите форму возврата налога: наличные или банковский перевод.
 4. Если желаете получить возврат налога банковским переводом – укажите продавцу полные данные банка: название, адрес, IBAN номер банковского счета, включая номера SWIFT.

3. Заказ через интернет магазин и получение в магазине

 1. Во время заказа через интернет магазин www.cyfrowe.pl, напишите в рубрике «Uwagi» («Замечания») просьбу выставить документ Tax Free.
 2. При получении приобретенного товара в магазине предъявите продавцу, для проверки данных, документ удостоверяющий вашу личность.
 3. Отсутствует возможность высылки заказанного товара за пределы Польши вместе с формуляром Tax Free. Если вы хотите заказать товар через интернет и получить его не в нашем магазине, а в другом месте – свяжитесь с нами для уточнения даты и места получения заказа.

4. Таможенная служба

 1. Когда вы покидаете территорию Европейского Союза предъявите таможеннику приобретенный товар в неповрежденной упаковке, формуляр Tax Free с приложенным кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность.
 2. ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ ТАМОЖЕННИКА НА ФОРМУЛЯРЕ Tax Free For Tourists  ОЗНАЧАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА.

5. Возврат налога НДС (VAT)

 1. Если вы хотите получить возврат налога наличными – Свяжитесь с нашим магазин в Вроцлаве, Польша
 2. Передайте продавцу подтвержденный таможенником документ Tax Free For Tourists   вместе с подшитым к нему кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность – продавец сверит правильность данных, указанных в  формуляре Tax Free For Tourists.
 3. Если вы выбрали возврат налога на банковский счет, вы можете также переслать документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком на адрес:  Sport-Profit Piotr Czerwinski Spolka Jawna, Wroclaw, ul. Pomorska 32, Polska
 4. Возврат на банковский счет будет произведен в течение 7 рабочих дней с момента получения компанией Sport-Profit Piotr Czerwinski Spolka Jawna документа Tax Free For Tourists.
 5. Возврат налога НДС производится в польских злотых. В случае возврата на банковский счет, Sport-Profit Piotr Czerwinski Spolka Jawna не несет ответственности за возможные дополнительные оплаты за получение заграничного банковского перевода, взимаемые банком получателя перевода/клиента.
 6. По поводу возврата налога можно обращаться в течение 10 месяцев после даты вывоза товара за пределы Европейского Союза.
 7. Основная ставка НДС в Польше составляет 23%.

В Польше правила возврата туристам налога регулирует закон от 11 марта 2004 г. О налогах от товаров и услуг - Отдел XII, раздел 6, ст. 126-130 (Dz. U. № 54 поз. 535 с изм.)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony